fbpx

ברוכים הבאים ל- Parfum

מארז ט״ו באב משלוח עד הבית חינם מתנות על כל הזמנת בושם

cancellation

ביטול עסקה

3. ביטול רכישות
3.1. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בדואר אלקטרוני או בטלפון המפורסם באתר – ישירות אל החנות. בהודעת הביטול יציין הלקוח את שמו המלא (כפי שמופיע בחשבונו באתר), כתובת הדוא”ל, מספר הטלפון, מספר ההזמנה וכן ייצרף בפנייתו אל החברה העתק חשבונית שנשלחה לו לאחר רכישת המוצר. החברה רשאית לדרוש פרטים מזהים נוספים.
החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח את פרטי אמצעי התשלום כאמצעי מזהה ולצורך ביטול העסקה.

לא ניתן לבטל עיסקה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה

3.2. חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – , (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים “parfum.co.il” או בעליו לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף לעמלת כרטיס האשראי. אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת עד 14 ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא שנפתחה, או שנעשה כל שימוש במוצר. כמו כן לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות ודרישות מיוחדות, או מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה.
3.3. סכום הזיכוי המקסימלי יהיה הסכום ששולם עבור המוצר, החברה לא תשלם בשום מקרה פיצוי בגין נזק עקיף בגין איחור, טעות במוצר, אובדן זמן וכו’.
3.4. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספק, על הלקוח מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. אם בחר הצרכן להחזיר את המוצר באמצעות שליח של החברה, הוא יחויב בעלות המשלוח.

3.5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העיסקה נשלח ממחסני החברה.
3.6. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
3.6.1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
3.6.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין
3.6.3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין

3.6.4. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
3.6.5. הודעה על ביטול העיסקה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
3.6.6. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון
3.6.7. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

Skip to content